NEWS

【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
『有償限定正妃戦争-YBI計画-復刻ステップアップ召喚』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
『正妃戦争-YBI計画-復刻召喚』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
イベント『[復刻]正妃戦争』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
イベント『[復刻]正妃戦争-YBI計画-』開催!
【 ニュース 】2022年5月31日 14:20
『★4進化パック』登場!<更新>5/31
【 ニュース 】2022年5月31日 14:20
『★5覚醒素材パック&★5覚醒スキルパック』登場!<更新>5/31
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
『有償限定正妃戦争-YBI計画-復刻ステップアップ召喚』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
『正妃戦争-YBI計画-復刻召喚』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
イベント『[復刻]正妃戦争』開催!
【 ニュース 】2022年6月1日 15:00
イベント『[復刻]正妃戦争-YBI計画-』開催!
【 ニュース 】2022年5月31日 14:20
『★4進化パック』登場!<更新>5/31
【 ニュース 】2022年5月31日 14:20
『★5覚醒素材パック&★5覚醒スキルパック』登場!<更新>5/31